APARTMAN VEYA SİTE KAT MALİKLERİ TOPLANTILARINA KATILIYOR MUSUNUZ?

11 Ocak 2024 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Ocak ayı ile birlikte site veya apartman yönetimleri, kat malikleri toplantılarını yapmaya başladılar. Bu toplantılarda, önceki dönem yönetim faaliyetleri değerlendirilirken, yeni yönetici ve denetçi seçimi yapılıyor, yeni dönemde yapılacak harcamalar ile aylık aidatlar belirleniyor. Personel giderleri başta olmak üzere artan maliyetler, yönetimlerin gider bütçelerini artıyor. Durum böyle olunca, yüksek tutarlı aylık aidatlar ile karşı karşıya kalıyoruz.

Kat malikleri ya da kiracılar olarak, aylık aidat tutarlarının yüksekliğinden şikâyet ederken, kat malikleri toplantılarına katılmayı pek sevmiyoruz. Toplantılara genellikle hep aynı kişiler katılıyor, görevler hep aynı kişilerde kalıyor, bazen imza eksiklikleri bile sonradan tamamlatılıyor. Bu durumda, sadece eleştiriyor, ne olup bittiğinin farkında olmuyoruz.

Apartman Ya da Site Toplantılarına Mutlaka Katılmalıyız…

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartman ya da sitelerde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı (Ocak ayı) içinde toplanır. 

Kat malikleri genel kurullarında, geçmiş yıldaki faaliyetlerin ve harcamaların değerlendirilmesi ve ibrası yapılırken, yeni yılda yapılacak işler, yıllık proje bütçeleri ve aylık aidatlar belirlenir. Yönetici ve denetçiler seçilir. Bu nedenlerle, genel kurullarda alınan kararlar, kat malikleri ve kiracılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Yönetim Planlarının Önemi…

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yönetim planı, “Yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetim planlarında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine müracaat edilir. Yönetim planlarının, Kanun hükümlerine aykırı hususlar içermemesi gerekir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Yeni Kurulan Sitelerde Yaşayanlar Dikkat…

Yeni kurulan sitelerin yönetim plânlarında, temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir.

Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim, en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle sona erer.

Bu nedenle, yeni kurulan sitelerde, yapının bitimini izleyen bir yıl sonra, kat maliklerinin toplanması sağlanarak, yeni yönetim planı oluşturulmalı, yeni yönetim ve denetim organları seçilmelidir. Aksi halde, on yıl süre ile geçici yönetim kurulu ile yönetilebilirsiniz.

Kararlara Karşı Dava Yolu…

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açılabilir.

Sonuç Olarak,

Maliyetlerin çok arttığı bu dönemlerde, kat malikleri olarak öncelikle toplantılara mutlaka katılmalıyız. Yüksek tutarlı aylık aidatlardan kaçınmak amacıyla, apartman ve site ile ilgili yapılacak her bir harcama kalemi ayrıntılı incelenmeli, acil olan bakım ve onarımlara öncelik verilmeli, tasarruf ön planda tutulmalıdır. Toplantılarda alınan kararlarda, katılmadığımız kararları şerh koyarak imzalamalıyız. Yönetici ve denetçi seçiminde bilgili, deneyimli ve liyakatli kişilerin seçilmesine özen göstermeliyiz.

Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]