25. Tüketici Konseyi Ankara’da Toplandı

25. Tüketici Konseyi Ankara’da Toplandı

22 Ağustos 2021 Kapalı Yazar: tuder

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 64. maddesi gereğince yılda en az bir kez toplanan Tüketici Konseyi, bu yıl 19 Ağustos tarihinde Ankara’da toplandı. Konseyin toplanma amacı, Kanunun 64. maddesinde “Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek” olarak belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde gerçekleşen konseye, tüketici örgütleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, üst kuruluşlar ve meslek odaları temsilcileri katılmaktadır.

Açılışına Ticaret Bakanı Sayın Mehmed Muş’un katılmayıp, Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak’ın katıldığı, Genel Müdür Sayın Avni Dilber’in de açılış konuşması yaptığı konseyde, IPA II Avrupa Birliği Teknik Destek Projesine ilişkin olarak Genel Müdürlük yetkilileri sunum yapmıştır. Bu kapsamda, Genel Müdürlük bünyesinde Tüketici Örgütleri Koordinasyon Şubesi’nin kurulmuş olması, tüketici örgütleri temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Umarız, başarılı çalışmalar gerçekleştirirler.

Konseye katılan tüketici üst örgütleri ve tüketici dernekleri temsilcileri tek tek söz alarak, tüketicilerimizin yaşadığı güncel sorunları ve görüşlerini dile getirmişlerdir. Bu kapsamda; dolandırıcılıktan hayat pahalılığına, abonelik sorunlarından internet alışverişlerine, devre tatil devre mülk mağdurlarından konut mağdurlarına, yüksek dolaylı vergilerden enerji fiyatlarının yüksekliğine, çevre sorunlarından çevrenin korunmasına, Genel Müdürlüğün Ticaret Bakanlığından ayrılıp artık bir Tüketici Bakanlığı kurulmasına kadar aklınıza gelebilecek her türlü sorun, yaşanan mağduriyetler ve öneriler gündeme getirilmiştir.

Derneğimizi temsilen yaptığımız konuşmada;

-Konsey toplantısına Ticaret Bakanının katılması gerektiği, katılımının yararlı olacağı,

-Hayat pahalılığına dikkat çekerek, piyasa denetimi ve gözetiminin sürekli yapılması gerektiği, bunun sadece ürün güvenliği ile sınırlı olmaksızın, üretimden tüketime kadarki tüm safhaları kapsaması gerektiği,

-Digital çağa dikkat çekerek, e-ticarette internet sitesi işletmecisi, mal tedarikçisi, kargo firması ve tüketiciler arasındaki hukuki ilişkilerin iyi düzenlenerek, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi gerektiği,

-Tüketici hakem heyetlerinin önemine vurgu yaparak, tüketici hakem heyetlerinin fonksiyonel açıdan güçlendirilmesi gerektiği ve tüketici hakem heyetlerinde görev yapacak tüketici örgütleri temsilcilerinin belirlenmesinde yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu,

-BDDK, EPDK gibi üst kuruluşlarda, tüketici örgütlerinin belirleyeceği temsilciler bulunması gerektiği,

-Sorunların çözümünde, konseye katılan tüm katılımcılar arasındaki iş birliği ve diyaloğun önemine dikkat çekerek, bu iletişimin sağlanması gerektiği, tarafımızca konsey gündemine getirilmiştir.

Sonrasında üç grup halinde gerçekleşen çalıştaylarda, güncel tüketici sorunları tartışılarak, çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Çalıştay gruplarında ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerileri genel kurul onayına sunularak, konsey kararları olarak kayıtlara alınmıştır. Ayrıca, konseyde alınan kararların uygulamalarını takip etmek amacıyla, bir çalışma komisyonu oluşturulmuştur.

Konseye katılan katılımcıların büyük özveri ve emeği ile gerçekleşen 25. Tüketici Konseyinde alınan kararların uygulanabilir olmasını, ülkemiz ve tüketicilerimiz açısından yararlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Konseyde alınan kararların tavsiye niteliğinde olması, kararların uygulanabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, gündeme getirilen birçok sorunun çözümü, yasal düzenlemeler gerektirdiğinden, sorunların çözümünde siyasi irade ve kararlılık zorunlu olmaktadır.

Yılda bir kez gerçekleşen ve hazırlıklılarına aylar öncesinden başlanan konsey toplantısına Ticaret Bakanı başta olmak üzere birçok Bakan ve siyasi temsilcinin katılması, sorunların çözümünü kolaylaştırması ve bir farkındalık yaratması açısından çok yararlı olacaktır. Kişisel kanaatim, toplantı bir “Tüketici Konseyi” değil de “Ticaret Konseyi” olsaydı, ön sıralarda birçok Bakan ve siyasi temsilciyi görmek mümkün olabilirdi.

Konseyin düzenlenmesine öncülük eden Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bilgi, tecrübe ve önerilerini konsey gündemine aktaran tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. 22.08.2021.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]