YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

3 Temmuz 2020 Kapalı Yazar: tuder

02 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 05 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 36. maddesinde düzenlenen “Ücretler ve yükümlülükler” kısmı, hem yurtlarda barınan öğrencilerimizi hem de anne ve babalarını yakından ilgilendirmektedir. Çünkü fiyatların belirlenmesinden yıllık fiyat artışlarına, yurtlardan ayrılma halinden ödenecek bedellere kadar birçok husus burada düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 36. Madde hükümleri gereğince;

-Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmeti ücreti alınır. Barınma hizmeti ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir.

-Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemez.

– Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları barınma hizmeti ücretini, her yıl mayıs ayı sonuna kadar belirleyerek il müdürlüğüne (İldeki gençlik ve spor il müdürlüğü) bildirir. Belirtilen ücret ayrıca öğrencilere duyurulur.

-Yeni hizmete açılan kurumlar barınma hizmeti ücretini bir ay içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca öğrencilere duyurulur.

-İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamaz.

-Kurumun bir önceki öğretim yılında barınma hizmeti karşılığında öğrencilerden aldığı ücrete yeni dönemde yapabileceği en yüksek zam oranı,  kayıt yenileme tarihinde açıklanmış olan yıllık “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2” oranına yüzde beş daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.

-Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin kuruma verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir.

-Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan öğrencilere de bu fıkra hükmü uygulanır.

-Kurumun, Yönetmelikte veya hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciler ile yükseköğrenim kurumundaki kaydını sildiren veya donduran, birinci derece yakını vefat eden ve tabii afet nedeniyle zarar gördüğünü belgeleyen öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

-Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulmaması nedeniyle kurumun kapatılması veya bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı şekilde kurucunun kurumunu kapatması halinde, ilgili öğretim yılında öğrencilerden alınan ücretler, bu maddenin 9 uncu fıkrası hükümlerine göre (bir ay içinde) iade edilir.

-Kurumlar, şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilirler.

Yükseköğrenim yurtlarında barınmaya başlayan öğrencilerimiz imzaladıkları hizmet sunum taahhütnamelerinin içeriğini incelemeli (Nelere imza attıklarını bilmeli) ve bir örneğini almalıdırlar. Barınma sırasında hizmet sunumunda görülen eksiklikler mutlaka belgelenerek ( fotoğraf çekme, bir başka arkadaşı ile tutanak düzenleme gibi) önce yurt işletmesine bildirilmeli, gerekli hallerde ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Ödenen barınma hizmeti ücretleri karşılığı mutlaka fatura alınmalı, maddi zararların tazmini amacıyla, Tüketici Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine müracaat edilmelidir.

Söz konusu yönetmelik, yükseköğrenim öğrencilerine her ne ad altında olursa olsun barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen (sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere) kurumları ve bu kurumlarda çalışan personel ile barınan öğrencilere ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır. Yönetmelik ile ilgili ayrıntılı bilgiler, yönetmeliğin tamamı incelenerek edinilebilir. Yararlı olması temennisiyle, saygı ve sevgilerimle. 03 Temmuz 2020.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]